RSS

STALNI MAGNETI

mag 031   Magnetici su materijali koji se mogu namagnetisati.
Vrste magnetika:

  1. Meki magnetici – privremeni magneti. To su gvožđe (Fe), kobalt (Co) nikl (Ni
  2. ).  Oni se ponašaju kao magneti samo kada se nađu u magnetnom polju.
  3. Tvrdi magnetici – permanentni, trajni, stalni magnet. To su čelik i magnetit. 

Magnetno delovanje se javlja između magneta i magneta, i magneta i nekih metala.
Magnetno delovanje se dešava posredstvom magnetnog polja.
Magnetno polje je oblik materije u kome deluju magnetne sile.
m4 m5

   bar_magnet_correct    Magnetna sila je mera magnetnog delovanja.
    Linije magnetnih sila su zamišljene linije koje pokazuju jačinu, pravac i smer magnetnih sila.

    Pravac magnetnih sila se poklapa sa tangentama linija sila magnetnog polja. Pošto su magnetne sile krive linije njihov pravac se menja iz tačke u tačku polja.

    Smer magnetnih sila je od severnog pola ka južnom polu.
    Polovi magneta su tačke na magnetu gde je gustina magnetnih sila najveća. U magnetnom polju se javljaju dva magnetna pola, severni (N) i južni (S)  
mag 038 mag 044

    Vrste magnetnih sila:
1. Privlačne magnetne sile
2. Odbojne magnetne sile
    Privlačne magnetne sile deluju između severnog i južnog magnetnog pola. Odbojne magnetne sile deluju između istoimenih magnetnih polova.
Vrste magnetnih polja:
-Homogeno
-Heterogeno polje
Homogeno magnetno polje je polje u kom je gustina magnetnih sila ista u svim delovima polja. Heterogeno magnetno polje je polje u kom je gustina magnetnih sila različita.

Magnetizam nastaje u mikrosvetu ili svetu atoma.
m6 magn1

    Magnetizam je posledica kretanja naelektrisanja.
    Atomi  su elementarni magneti. Kretanje elektrona u elektronskom omotaču stvara magnetno polje oko atoma. Atomi su najmanji magneti u prirodi.
m2 m3

    Namagnetisavanje magnetika se dešava pod dejstvom magnetnih sila. Kada na elementarne magnete (atome) magnetika deluju magnetne sile nekog drugog magneta oni se postrojavaju u redove. Tada dolazi do slaganja magnetnih sila u magnetnim poljima elementarnih magneta. Njihova rezultanta je magnetno polje magnetika.

 Zemlja-magnet 

earth_dipole_mag_field_anim_big  Picture1     

Usled usmerenog kretanja naelektrisanih čestica koje čine tečnu magmu u unutrašnjosti Zemlje oko nje se stvara magnetno polje. Za razliku od Zemlje, Mesec i Mars koji imaju čvrstu unutrašnjost nemaju magnetno polje.

   Pošto su strujanja naelektrisanja promenljiva i magnetno polje Zemlje je promenljivo. Tako dolazi i do pomeranja magnetnih polova Zemlje. Magnetni i geografski polovi Zemlje se ne poklapaju. 
Magnetno polje Zemlje ima veoma važnu ulogu za njen živi svet. Ono ga štiti od sunčevog  i kosmičkog zračenja.
    Picture3 Picture4

   Najveće magnetno polje u našoj blizini ima Sunce. Ono se proteže do granica Sunčevog sistema. Otkrivena su magnetna polja na Jupiteru, Saturnu i Uranu. Najjača magnetna polja u Svemiru imaju magnetari čija su polja 10 000 miliona puta jača od Zemljinog.

Utvrđivanje:

 
 
 
 
 

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: