RSS

TEMPERATURA

   t11   Temperatura karakteriše stepen zagrejanosti tela.
    Temperatura  je srazmerna srednjoj kinetičkoj energiji haotičnog kretanja molekula gasa.
    Temperatura se meri termometrom.
    Temperatura je osnovna fizička veličina.

    Međunarodno priznata temperaturna skala je apsolutna temperaturna skala ili Kelvinova skala. Zbog duge upotrebe u nekim delovima sveta je dozvoljeno korišćenje i Celzijusove skale.
t7   

Kod apsolutne temperaturne skale tačka mržnjenja vode je na 273,16 K a tačka ključanja vode na 373,16K. Jedinica ove skale 1 K (Kelvin).

   Apsolutna nula  je 0K. To je temperatura koja odražava nultu unutrašnju energiju tela. Na njoj prestaje kretanje molekula. Apsolutnu nulu je nemoguće dostići, ona je teorijska postavka.
t8   

Kod Celzijusove skale tačka mržnjenja vode je na O°C a ključanja vode na 100°C pri pritisku 101325 Pa (760 mmHg).

    Jedinica Celzijusove skale je 1° C (stepen Celzijusa).
    0K = – 273,16°C
    273,16K = O°C
    373,16K = 100°C

    Kako funkcioniše termometar?

    Tela se pri zagrevanju šire. Porast temperature je i porast zapremine tela. Tečnost u tankim staklenim kapilarnim cevima se pri zagrevanju i hlađenju širi ili skuplja linearno, po dužini. Ako se takva zatvorena cev, u kojoj se nalazi živa ili alkohol stavi na baždarenu skalu dobije se instrument za merenje temperature koji se zove termometar. Termometar u stvari u fizičkom smislu meri termičko širenje žive ili alkohola ili promenu njihove zapremine. Pošto se zapremina tela menja sa promenom temperature onda ovakav sistem može da posluži za merenje temperature.

Zanimljivosti

t4 t5

   Na površini Sunca je temperatura 6 000K a u jezgru 15 miliona K. Promena agregatnog stanja helijuma iz tečnog u čvrsto se dešava u rasponu temperatura od 1,4- 0,1K ili -272,02°C do -273,05°C.

    Živa mrzne ili prelazi u čvrsto agregatno stanje na 234 K ili -39°C. Zbog toga živini termometri ne mogu da se koriste tamo gde su temperature niže od -39°C. Na nižim temperaturama se koriste termometri sa alkoholom koji mrzne na -114,3°C.

    t2 t3

    Krater Hermite na severnom Mesečevom polu je najhladnije mesto u Sunčevom sistemu. Na dno ovoga karatera nikada ne padaju sunčevi zraci. Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) je u ovom krateru izmerio temperaturu od -249°C ili 24K.
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Isti orbiter je na južnom polu izmerio temperaturu od -238°C.

Utvrđivanje:

t20 t21

t22 t23

t24 t25

t26 t27

t28 t29

t30 t1

    

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: