RSS

UNUTRAŠNJA ENERGIJA

    Atomi i molekuli su građa svih makro tela, od kristala i živih ćelija do planeta, zvezda i galaksija. Atom je najsitnija čestica supstance (elemenata) koja se ne može razložiti na sitnije čestice te supstance.
    Molekuli su najsitnije čestice supstanci (elemenata i jedinjenja) sastavljene od atoma. Spajanjem, grupisanjem ili udruživanjem više molekula nastaju kristali ili žive ćelije a čijim udruživanem nastaju još veća tela.
    ue ue1

   Kretanje atoma i molekula   

   Bez obzira da li se nalaze u čvrstim, tečnim ili gasovitim telima, atomi i molekuli se neprestano kreću. Kretanje atoma i molekula omogućava energija. U čvrstim telima oni zauzimaju određeni položaj i osciluju oko svojih ravnotežnih položaja, a kod tečnosti i gasova zbog većeg međumolekulskog  prostora se kreću haotično.
   Molekuli se pri kretanju međusobno sudaraju, pri čemu predaju jedno drugom energiju, pri tom menjaju brzinu, pravac i smer kretanja.
    ue4 ue5

   Dokaz kretanja molekula je prvi dokazao botaničar Braun, posmatrajući kretanje polenovog zrna u kapi vode, pa se kretanje molekula naziva i Braunovo kretanje. Danas imamo puno primera kretanja molekula: prostiranje mirisa, mešanje čaja i vode (i sve difuzije), vazdušne struje, vetar, kretanje magle, dima, smoga.
    Unutrašnju enegiju tela čini energija svih atoma i molekula koji grade to telo.

Unutrašnja energija je zbir kinetičke i potencijalne energije uzajamnog delovanja svih molekula tela.  

    EU = Ek1 + Ek2 + Ek3 + …. + Ep1 + Ep2 + Ep3 +…

   Toplotno kretanje 


ue6 ue7 

   Povećanjem brzine molekula povećava se unutrašnja energija tela i obrnuto. Kada dodirnemo neko telo osetimo da je ono toplo ili hladno. Ako je telo toplo dešava se proces prenošenja unutrašnje energije toga tela na našu ruku. Tada osetimo da je telo toplo. Njegovi molekuli imaju određenu kinetičku energiju koja je veća od kinetičke energije koju imaju molekuli naše ruke. Kada se ti molekuli sudare sa molekulima naše ruke oni predaju našim molekulima energiju. Toplota koju osećamo je prenos energije. Zbog toga  kretanje molekula unutar tela zovemo toplotno kretanje, unutrašnje kretanje a energiju koja to omogućava unutrašnja energija.

   Toplotne pojave

ue13 ue12

    Toplotne pojave su pojave u mikrosvetu nastale toplotnim kretanjem molekula. U našem, makrosvetu promena stanja energije i kretanja molekula se manifestuje kao promena agregatnog stanja i oblika tela. Uzrok topljenja, očvršćavanja, isparavanja, kondenzacije se nalazi u mikrosvetu ili svetu atoma i molekula tela.

Pretvaranje mehaničke energije u unutrašnju energiju

ue8 ue11

    Unutrašnja energija tela se može povećavati zagrevanjem i mehaničkim delovanjem na telo pri čemu se mehanička energija tela koje deluje, na primer, kada čekićem udaramo esker, prenosi na molekule i postaje unutrašnja energija. Kamen koji je je pao na vodu predaje svoju kinetičku energiju molekulima vode koja im povećava brzinu i oni iskaču u obliku kapljica. Obrnut proces, pretvaranje unutrašnje energije u mehaničku energiju nije moguć.

 

Utvrđivanje:

ue14 ue15

ue16 ue17

ue18 ue19

ue20 ue21

ue22 ue23

ue24 ue25

ue26 ue27

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: