RSS

MAGNETNO POLJE ELEKTRIČNE STRUJE

Erstedov ogled

eo6 1E
    Oko tela koje na sebi ima statičkog elektriciteta ili naelektrisanja koje miruje javlja se električno polje. U tom električnom polju deluju električne sile.
    Ako se to naelektrisanje pokrene i počne usmereno da se kreće oko tela će osim električnog polja da se javi i magnetno polje. Naelektrisanje koje se kreće u provodniku stvara magnetno polje oko provodnika.
    eo4

  To se može ustanoviti tako što se pored provodnika u kom se javlja električna struja stavi kompas. Magnetna igla kompasa će se pomeriti iz pravca sever-jug.  
   Ako se kompas stavi pored tela naelektrisanog statičkim elektricitetom magnetna igla se neće pomeriti.
   Promenom smera struje u provodniku menja se i smer magnetnih sila u magnetnom polju provodnika.
    Promenom smera struje u provodniku menja se smer skretanja magnetne igle u magnetnom polju provodnika.

 

eo eo2

    Smer skretanja magnetne igle u magnetnom polju provodnika se određuje pomoću pravila desne ruke. Šaka desne ruke se postavi pored provodnika tako da prsti pokazuju smer električne struje u provodniku. Palac pokazuje smer skretanja severnog pola magnetne igle kompasa. Uzima se uobzir tehnički smer struje, od pozitvnog ka negativnom polu izvora električne struje.

Magnetno polje pravolinijskog provodnika

eo3 eo5

    Linije sila magnetnog polja pravolinijskog provodnika imaju oblik koncentričnih kružnica čiji se centar nalazi u provodniku.
    Smer sila magnetnog polja pravolinijskog provodnika se određuje pomoću pravila desne ruke. Šakom desne ruke se obavije provodnik tako da palac pokazuje smer električne struje. Prsti pokazuju smer magnetnih sila.
    Promenom smera struje menja se i smer magnetnih sila magnetnog polja strujnog provodnika.
    Jačina magnetnog polja provodnika zavisi od jačine struje.
    Jačina magnetnog polja provodnika opada sa rastojanjem od provodnika.

Magnetno polje kružnog provodnika

736276M    Kada se pravolinijski provodnik savije u oblik kruga ili zatvorene konture njegovo magnetno poilje poprima drugačiji oblik i strukturu.

    Linije sila magnetnog polja kružnog provodnika imaju oblik ekscentričnih kružnica.  
    Magnetne igle u magnetnom polju kružnog provodnika zauzimaju pravac tangenti na linije sila magnetnog polja.
    Smer severnih polova magnetnih igala uzima se kao smer linija magnetnih sila.
     Položaj polova magnetnog dipola se određuje pomoću pravila desne ruke. Šaka se postavi pored kružnog provodnika tako da prsti pokazuju smer struje. Palac pokazuje položaj svernog magnetnog pola.

    Položaj polova magnetnog dipola može da se odredi i pomoću pravila desnog zavrtnja. Desni zavrtanj se obrće u smeru struje u kružnom provodniku. Zavrtanj se pri tome pomera prema severnom nagnetnom polu.

eo10 eo14

eo13 eo12

Solenoid

eo7 eo8
    Kada pravolinijski provodnik savijemo više puta dobijamo više povezanih kružnih provodnika. Solenoid je provodnik savijen u obliku zavojnice.
Magnetni polovi magnetnog polja solenoida se određuju pomoću pravila desne ruke. Desnom šakom se obavije solenoid tako da prsti pokazuju smer struje. Palac pokazuje položaj severnog magnetnog pola.

Utvrđivanje:

mpsp4 mpsp5
mpsp2 mpsp6
 
 
 
 
 
 

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: