RSS

MEHANIČKA ENERGIJA

energija1   

    Energija omogućava kretanje svih tela u prirodi.
    Energija koja omogućava kretanje tela se zove mehanička energija.
    Mehaničko stanje tela (kretanje, mirovanje,  položaj, promena oblika) je uslovljeno ili određeno stanjem i količinom mehaničke energije.

rad4B     A = F · s

    Pri kretanju tela pod dejstvom sile javlja se rad. Rad je brojno jednak proizvodu sile i puta duž kojeg sila deluje.
Energija omogućava sili da vrši rad.
Energija je sposobnost za rad.
Rad i energija su u upravo srazmernom odnosu. Veća energija omogućava veći rad, manja energija manji rad.
A = ΔE
Rad je jednak promeni energije. Rad je mera promene energije.

  Vrste mehaničke energije

   Mehanička energija se javlja u obliku potencijalne i kinetičke energije.

   Potencijalna energija

    Potencijalna energija je energija položaja. To je energija koju telo ima kada se nalazi u uzajamnom delovanju sa drugim  telom.

   Gravitaciona potencijalna energija

 gpe1 pge3

    Ako se telo nalazi u polju Zemljine teže ono ima gravitacionu potencijalnu energiju.
Promenom uzajamnog položaja tela i Zemlje telo stiče potencijalnu energiju. Ako se menja udaljenost tela u gravitacionom polju Zemlje menja mu se potencijalna energija.
Zemljina teža pri padanju tela vrši rad. Potencijalna energija sili zemljine teže omogućava da vrši rad.
U bestežinskom stanju tela nemaju potencijalnu energiju zbog toga što se nalaze izvan gravitacionog polja Zemlje, tj nisu sa njom u gravitacionom delovanju.
U bestežinskom stanju tela ne padaju. Kapi vode na listovima graška u Međunarodnoj svemirskoj stanici nemaju gravitacionu potencijalnu energiju, pošto nisu u gravitacionom delovanju sa Zemljom.

A = ΔE
Ep = Q • h
Q = m • G
Ep = m • G • h

    energija1a gpe4

    Promenom visine menja se potencijalna energija. Pri slobobodnom padu potencijalna energija se pretvara u kinetičku energiju. Pri hicu naviše kinetička energija se pretvara u potencijalnu energiju. Pri osclovanju klatna sa povećanjem njegove visine povećava se potencijalna energija a smanjuje kinetička energija a pri smanjenu visine potencijalna se smanjuje a povećava kinetička.

 

    Potencijalna energija atoma i molekula
 Na  gpe3

    Elektroni u elektronskom omotaču su u uzajamnom električnom delovanju sa jezgrom atoma. Elektroni na različitim orbitama imaju različitu potencijalnu energiju. Molekuli nekog tela se nalaze u uzajamnom delovanju. Hemijska veza molekula se ostvaruje električnim silama koje zovemo i privlačne međumolekulske sile. U tom uzajmanom električnom delovanju molekuli imaju potencijalnu energiju.

   Potencijalna energija deformacije
energija2 gpe2  

    Potencijalna energija deformisanih tela se javlja kod elastičnih tela. Neka sila promeni oblik (deformiše) tela. Dok je elastično telo  deformisano ono u sebi ima potencijalnu energiju deformacije. Kada prestane delovanje sila deformacije potencijalna energija deformacije omogućava elastičnoj sili da vrati telo u prvobitni položaj.
   

   Kinetička energija

   Kinetička energija omogućava kretanje tela ili daje sposobnost telima da se kreću.
 energija5 energija4

Kinetička energija tela je veća ako je masa tela veća.
Kinetička energija tela je veća ako je brzina tela veća.

rad3 energija6

Utvrđivanje:

me16 me19

me17 me15

me18 me14

me13 me20

me12 me11

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: