RSS

RADIOAKTIVNOST

  Francuski fizičar Henri Bekerel 1896. godine zapaža da na fotografskoj ploči ostaju magloviti tragovi u blizini uranovih jedinjenja,  čak i kada je ploča uvijena u crnu hartiju. Zamagljenje ukazuje da neko zračenje prolazi kroz ploču.
   Ernest Raderford  je 1899. otkrio da uranijumova jedinjenja proizvode tri različite vrste radiјacije: alfa, beta i gama.
    Materijali koji emituju ovu vrstu radiacije su radioaktivni i nalaze se u fazi radioaktivnog raspadanja.

 

   Radioaktivni izvori su supstance koje emituju čestice (korpuskule) i elektromagnetne zrake. Jezgra atoma ovih supstanci sadrže veliki broj protona i neutrona zbog čega nuklearne sile ne uspevaju da zadrže njihovu stabilnost. Posledica nestabilnosti ovih jezgara je da se ona sama od sebe raspadaju i pri tom emituju: alfa, beta i gama zračenja. Emitovanjem alfa i beta zraka, jezgra atoma se menjaju pri čemu nastaju novi atomi sa manjim rednim i masenim brojem.

 

 

     α- čestica
  

    Alfa-čestica je jezgro atoma helijuma, čine je 2 protona i 2 neutrona. Brzine izletanja ove čestice iz jezgra  kreću se do 107 m/s. ProlazećI kroz supstancu ona gubi energiju dok se na kraju ne zaustavi. Emisijom alfa- zraka menja se atomski i maseni broj atoma. Ispuštanjem  α – čestice maseni broj A, nastalog jezgra se smanjuje za četiri a redni broj za dva u odnosu na početno jezgro.

    β- čestica 
   

Beta- čestice su brzi elektroni koje emituje jezgro. Nastaje raspadom neutrona kada se neutron menja u proton u jezgru. Domet β- čestice (elektrona) je do 1m. Ne prolazi kroz staklo i pleksiglas. Ovom prilikom se menja maseni i redni broj atoma. Primer: – nestabilan ugljenikov izotop C-14 emituje beta-čestice, pri čemu nastaje stabilni azotov izotop 14N.

 

    γ- zračenje

       

Gama- zračenje prati alfa i beta – zračenje. Gama zraci su vrsta elektromagnetnog zračenja koje nastaje preraspodelom naelektrisanja u jezgru. Gama-zrak je foton velike energije. To je talas najmanje talasne dužine a najveće frekvencije. Zbog toga je vroma prodoran i veoma štetan za živu materiju. Kada nukleus emituje gama-zrake ne menja se ni atomski ni maseni broj atoma. 

 

 
   

    Alfa-čestice zaustavlja list papira.
    Beta-čestice zaustavlja 6mm aluminijuma.
    Gama-zrake zaustavlja nekoliko milimetara olova

 

 

 

Utvrđivanje:


 
 

 

Zatvoreno za komentare.

 
%d bloggers like this: